Bilim adamlar?
önümüzdeki 2020-2030 y?llar? aras?nda dünyada beklenen mini buzul ça? dönemini
küresel ?s?nmaya kar?? çözüm olarak görüyor.

?ngiltere Northumbria Üniversitesi’nde matematik profesörlü?ü
yapan Valentina Zharkova ve ekibi, matematik hesaplamalar?na göre güne?teki
manyetik dalgalar?n?n azalmas?yla 2021-50 y?llar?nda hava s?cakl?klar?nda ciddi
bir dü?ü?ün ya?anabilece?ini ifade ettiler. Bu sürecinde 1600 ve 1700’lü y?llar
da ya?anan mini buzul devrine benzeyece?i tahmin ediliyor.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar? Birli?i (TMMOB) Meteoroloji
Mühendisleri Odas? Ba?kan? Ahmet Köse AA’ya verdi?i mülakatta; dünyadaki
küresel ?s?nman?n gittikçe artt???ndan ve bu durumun buzullar? eritti?ini ifade
etti. Yurt genelinde ya?anan f?rt?nalar?n, ?iddetli ya?murlar?n, rüzgarlar?n
h?zlar?n?n artmas? bozulan küresel dengenin bir sonucudur.

1645-1715 DÖNEM?N?
YA?AYAB?L?R?Z

Aç?klamalar?nda tropikal iklime do?ru gidi?attan bahseden
Köse, ?stanbul da s?k s?k hortumlar?n ya?and???n? kaydetti. Özellikle Ege,
Akdeniz, Anamur ve Antalya civarlar?nda ya?anan hortumlar?n say?s?nda art???n
ya?and???n? vurgulad?.

1500’lü y?llarda ya?anan güne?te ya?anan patlamalar? fark
eden insanlar, bunlar? gözlemleyerek kaydediyorlar. Önümüzdeki 2020 ile 2030
aras?nda, 1645 ve 1715 y?llar?nda ya?anan döneme benzer güne? lekelerinin
say?lar?n da azalma oldu?u belirtiliyor. Köse, konu?mas?n?n devam?nda ya?anabilecek
olan mini buzul ça??n?n kendisini sevindirdi?ini; çünkü gerçekle?mesi takdirinde
küresel ?s?nman?n dengelenebilece?ini ifade etti.

Köse konu?mas?n?n devam?nda ?unlar? söyledi; mini buzul
ça??nda k?? erken gelip geç gidecek. ?stanbul da ya???l? kar günü say?s? 15’ten
30’a ç?kacak. Karadeniz ve Do?u Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde y?l
boyu kar erimeyebilir. Deniz sezonu azalacak. Konya’da bu?day yeti?emeyebilir.